http://duyenhai.com.vn/

 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA SINH VIÊN  

Sinh viên trường Duyên Hải tổ chức hoạt động ngoại khóa